Polityka prywatności - Miedzioweinfo.pl

Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: https://miedzioweinfo.pl.

Polityka prywatności

Przedmiotowa Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym określenie zasad korzystania przez administratora domeny internetowej www.miedzioweinfo.pl z przetwarzanych na tej domenie danych osobowych, pozostawianych przez nią odwiedzających.

Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu ustanowienie jak najszerszego zakresu ochrony procesu przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa przypadki i sytuacje, w których następowało będzie przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej. Niniejsze stanowi element polityki bezpieczeństwa wdrożonej w przedsiębiorstwie NoweMedium sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 50-422, przy ul. Rakowieckiej 50/3 przez co w swym zakresie odpowiada wszelkim innym dokumentom odnoszącym się do procesów przetwarzania danych i zakresu ich ochrony w tejże firmie.

Przedmiotowy dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładające obowiązek względem usługodawcy w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz określające zasady wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO, którego przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku w zakresie nowego obowiązku udzielenia podmiotowi, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jak i o profilowaniu, ze wskazaniem zasad ich podejmowania oraz konsekwencjach dokonywania takiego przetwarzania.

§1
[Administrator danych osobowych]

Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi jest Maurycy Graszewicz, działający w ramach firmy Nowe Medium sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 50-422, przy ul. Rakowieckiej 50/3, posiadającą przypisany NIP: 8992882816. Ponadto wszelkie inne podmioty przetwarzające te dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora zgodnie z art. 29 RODO.

§2
Prawa osoby korzystającej ze strony internetowej
i pozostawiającej na niej swoje dane osobowe

1. Podstawowym prawem przysługującym wszystkim korzystającym oraz pozostawiającym swoje dane osobowe na stronie internetowej www.nowemedium.pl jest prawo do informacji.

Obowiązek ten realizowany jest poprzez:
a) każdorazowe informowanie korzystających ze strony internetowej o celu podawania danych osobowych w serwisie;
b) prawo korzystającego ze strony internetowej i pozostawiającego na niej swoje dane osobowe do każdorazowego dostępu do treści pozostawionych danych, oraz możliwości każdorazowej ich edycji.
c) dobrowolność podawania danych wrażliwych.
2. W celu skorzystania z uprawnień do edycji swoich danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej, użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do administratora tych danych z prośbą o ich edycję pod adresem poczty elektronicznej: prywatnosc@nowemedium.pl bądź numerem telefonu: 666 550 989.
3. Użytkownik ma również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

§3
Cel gromadzenia danych osobowych

1. Głównym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja świadczenia usługi na rzecz użytkownika.
2. Dane niezbędne do dokonania rejestracji oraz zapisu do newslettera to dane, które użytkownik wprowadził na tej stronie w formularzu rejestracyjnym konta użytkownika.
3. Dane przekazywane przez klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu obsługi funkcjonalności strony internetowej oraz celach dowodowych niezbędnych firmie do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

§4
Pliki cookies

1. Pliki cookies są plikami, które przechowują informacje w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i pomagają w uzyskiwaniu do nich dostępu. Plik cookie to niewielki plik, który zapisany jest na urządzeniu mobilnym użytkownika strony internetowej, który zawiera zapamiętane ustawienia i inne informacje używane na stronie.
2. Pliki cookies poprzez dostarczane informacje pomagają dostosowywać ofertę w sposób indywidualny do odbiorców usług, poprzez określanie indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.
3. Dane zawarte w plikach cookies będą gromadzone i przechowywane przez administratora strony tylko wtedy, kiedy zostanie na to wyrażona zgoda przez korzystającego ze strony internetowej.
4. Warunki, które administrator musi spełnić aby gromadzić dane zawarte w plikach cookies: a) udzielenie jednoznacznej informacji o celu zbierania danych zawartych w tych plikach;
b) udzielenie jednoznacznej informacji o sposobie wykorzystania danych zawartych w tych plikach;
c) udzielenie jednoznacznej informacji o możliwości odmowy ze skutkiem w postaci niemożności przechowywania tych danych przed administratora.

§5
Cele stosowania plików cookies

Administrator danych osobowych korzysta z plików cookies w celach:

• dostosowania zawartości strony internetowych do preferencji użytkownika poprzez optymalizację korzystania ze strony internetowej w związku z rozpoznaniem przez te pliki urządzenia użytkownika;
• tworzenia podsumowań i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej;

• zapamiętania udzielonych przez użytkownika interakcji celem dostosowania treści reklamowych do jego preferencji.

§6
Rodzaje plików cookies

Rodzaje plików cookies sklasyfikowane są według celu, jakiemu służą, w serwisie stosowane

są następujące pliki cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkowników.

§7
Podmioty upoważnione do przetwarzania danych pozostawianych na stronie internetowej

Każdy z podmiotów, z którym współpracuje Nowe Medium sp. z o. o. posiada podpisaną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, po to aby dane, które powierzane są firmie były bezpieczne.

§8
Bezpieczeństwo danych

1.Wszystkie dane wysyłane między urządzeniem końcowym użytkownika strony internetowej a serwerami tej strony są szyfrowane i bezpieczne.
2. Nowe Medium sp. z o. o. będące właścicielem strony internetowej stosuje środki organizacyjne i techniczne, które są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3.W ramach współpracy dane osobowe mogą być powierzane:

Firma: Google Inc, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych.

Firma: Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA; posiadającą osobną spółkę do obsługi krajów UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Irlandia.
Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych.

§9
Udostępnianie danych osobowych

1. Administrujący danymi określony w oddziale pierwszym jako administrator tych danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej.
2. Dane jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom mają charakter ogólnych zestawień, które nie pozwalają na identyfikację indywidualnych użytkowników.

§10
Ochrona transmisji danych osobowych

Dane stanowiące dane o szczególnym znaczeniu, w szczególności te, które stanowią hasła użytkownika przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

§11
Postanowienia końcowe

1. Dane przekazywane administratorowi strony internetowej są zbierane wyłącznie na poczet tej strony. Każdy z odwiedzających stronę i pozostawiających na niej swoje dane dysponuje prawem wglądu do nich oraz prawem do dyspozycji ich przetwarzania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.